iDream 3 头部按摩仪

新时代梦想家,从健康的头脑开始


iDream3 “梦想家” 产品特点
1. 无线遥控 2. 眼部及头部按摩器 3. 气压按摩(5种模式) 4. 振动(5种模式)
5. 加热(2 种模式) 6. 轻音乐(8个乐章) 7. 锂电池供电 8. 无手控遥控器

  •         产品名称:                      iDream3 “梦想家”
  •         发布日期:
          2015年3月1日

Ihead
Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead Ihead